Vasaras skola meitenēm

par tehnoloģijām un zinātni. Viena nedēļa lieliskā kompānijā, lai, praktiski darbojoties, izzinātu kādu aizraujošu tematu!

Piecas dienas par katru tēmu 9:00-16:30. Pārdaugavā.

Divas nedēļas 8-12 gadus vecām meitenēm un Divas tēmas 12-16 gadus vecām meitenēm. Vairāk informācijas zemāk:

Summer School for Girls in STEM

A week on each theme with focus on practical workshops, learning an exciting theme!
Five days for each theme 9:00-16:30. In Pārdaugava.

Two weeks for 8-12 year old girls and Two topics for 12-16 year old girls. More information below:

Tēmas un grafiks

11.07.-15.07.
Kosmosa tehnoloģijas
8-12 gadiem

11.07.-15.07. 
PyGirls programmēšana
12-16 gadiem

11.07.-15.07. 
Digitālie mēdiji & biznesa sociālo tīklu vadīšana
12-16 gadiem

18.07.-22.07.
Spēļu dizains un izstrāde
8-12 gadiem

18.07.-22.07.
PyGirls programmēšana
12-16 gadiem

18.07.-22.07.
Digitālie mēdiji & biznesa sociālo tīklu vadīšana
12-16 gadiem

Themes and timing

11.07.-15.07.
Space tech week
8-12 year olds

11.07.-15.07. 
PyGirls programming
12-16 year olds

11.07.-15.07. 
Digital media & social network management
12-16 year olds

18.07.-22.07.
Game design and development
8-12 year olds

18.07.-22.07.
PyGirls programming
12-16 year olds

18.07.-22.07.
Digital media & social network management
12-16 year olds

Kosmosa tehnoloģijas

Pievienojies Kosmosa tehnoloģiju nedēļai no 11. līdz 15. jūlijam un uzzini, kas ir jāzina un jāprot astronautei! Būs gan komandas veidošanas uzdevumi, gan eksperimenti un praktiskas aktivitātes. Būvēsim divu veidu raķetes, piezemēšanās moduli, lai nogādātu astronautus droši atpakaļ uz zemes utml. Būs arī fiziskas aktivitātes - šķēršļu josla, kas jāšķērso vairākas reizes.

Programma radīta iedvesmojoties no Eirolas Kosmosa Aģentūras (European Space Agency - ESA) un Lielbritānijas Kosmosa Aģentūras Misijas X: Trenējies kā Astronauts. Izmanosim arī ESA un NASA izglītības resursus. Šo nedēļu vadīs skolotāja no Igaunijas un pamata valoda būs angļu.

Fināla prezentācijās būs gan raķetes, gan arī mācības, ko guvām veidojot komandas.

Šī nedēļa paredzēta 8-12 gadus vecām meitenēm un notiks Olgas ielā 1, Pārdaugavas Montesori skolas telpās.

 

Space technology week

Join the Space tech week from July 11 till 15 and learn, what you need to know and be able to do to be an astronaut. Camp’s sessions are about team building and doing different experiments and hands-on activities. Which include building two different kinds of rockets, constructing a landing module to bring astronauts safely back to Earth etc. There’s also a physical exercise involved - an obstacle course that the kids have to run through several times.

The program is inspired by European Space Agency (ESA) and UK Space Agency’s Mission X: Train like an Astronaut program. Also other ESA and NASA educational resources are used. This week will be lead by a teacher from Estonia and the base language will be English.

The final result to be presented will include the rockets built and the learnings from team building activities.

This week is meant for 8-12 year old girls and will take place at "Pārdaugavas Montesori skola", Olgas street 1, Riga.

 

Spēļu dizains un izstrāde

Pievienojies spēļu dizaina un izstrādes nedēļai no 18. līdz 22. jūlijam un uzzini, kas ir jāzina un jāprot lai radītu spēles! Kopā ar pieredzējušiem spēļu veidotājiem apgūsim visus spēles veidošanas soļus, no stāsta, tēlu izstrādes, dizaina, grafikas, līdz pat prototipēšanai.

Fināla prezentācijās redzēsim, kādas spēles dalībnieces radījušas nedēļas laikā.

Šī nedēļa paredzēta 8-12 gadus vecām meitenēm un notiks Olgas ielā 1, Pārdaugavas Montesori skolas telpās.

 

Game design and development

Join the Space tech week from July 18 till 22 and learn, what you need to know and be able to do to create computer and video games. Together with experienced game developers we will go through all the steps of game design, starting from the story, character design, game design, graphics and until a game prototype.

The final result to be presented will include a game created during this week.

This week is meant for 8-12 year old girls and will take place at "Pārdaugavas Montesori skola", Olgas street 1, Riga.

 

PyGirls Programmēšana

Pievienojies īpašai nometnei nedēļas garumā tikai meitenēm vecumā no 12 – 16 gadiem. Apgūsti Python - šobrīd vispopulārāko programmēšanas valodu - un izveido savas pirmās aplikācijas. Papildus programmēšanas iemaņām, attīstīsim loģisko domāšanu un apgūsim mūsdienīgus digitālos rīkus, lai varētu efektīvi sadarboties savu projektu izstrādē un darboties attālināti komandās, kā tas notiek praksē IT nozarē. Protams, arī pasniedzēja šajā grupā būs sieviete – lai meitenes justos pavisam brīvi un nekautrētos uzdot arī pavisam vienkāršus jautājumus. Meitenes arī dosies uzņēmumu vizītēs lai iepazītu mūsdienīgus IT uzņēmumus un uzdotu savus jautājumus.

Nometne notiks 5 dienas 9:00-16:30 Ķīpsalā.

PyGirls programmu veido Riga TechGirls kopā ar Jauniešu programmēšanas skolu “Datorium”.

 

PyGirls Programming 

Join a special camp for a week created especially for girls aged 12-16. Learn Python - currently the most popular programming language - and create your first applications. In addition to programming skills, we will develop logical thinking and learn modern digital tools to collaborate effectively in the development of our projects and work remotely in teams, as it is done in the IT industry. Of course, the teacher in this group will also be a woman - so that the girls feel completely free and not shy to ask even simple questions. The girls will also go on business visits to learn about modern IT companies and ask their questions.

5 days from 9:00 to 16:30 in Kipsala.

The PyGirls program is developed by Riga TechGirls together with the Youth Programming School "Datorium".

 

Digitālie mēdiji & biznesa sociālo tīklu vadīšana

Pievienojies aizraujošai vasaras nometni, kurā kopā ar pasniedzēju Anastasiju no Jauniešu programmēšanas skolas “Datorium” meitenes spers pirmos soļus digitālā mārketingā, kā arī noskaidros kādi pienākumi un kādi izaicinājumi ir uzņēmuma sociālo tīklu un digitālā satura pārvaldītājam. Nedēļas garumā strādāsim platformās Canva un Creator Studio, veidojot saturu vietnēm Facebook un Instagram dažādiem uzņēmumiem. Noslēguma dienā komandās varēsi prezentēst paveikto.

Pēc nometnes Tu pratīsi:
 - Izveidot logo, reklāmas baneri, plakātu vai citu vizuālo materiālu;
 - Sagatavot bildes un tekstus FB un INST postiem;
 - Izveidot animētus postus, storijus un reelus;
 - Apstrādāt video Canva vidē;
 - Saplānot sociālo tīklu saturu kalendāru un saskaņot to ar savu komandu.

Nometne notiks 5 dienas 9:00-16:30 Ķīpsalā.

Šo programmu veido Riga TechGirls kopā ar Jauniešu programmēšanas skolu “Datorium”.

 

Digital media & social network management

Join the exciting summer camp, where together with the teacher Anastasia from the Youth Programming School "Datorium" the girls will take the first steps in digital marketing, as well as find out the responsibilities and challenges of the company's social networking and digital content manager. For a week we will work on the platforms Canva and Creator Studio, creating content for Facebook and Instagram for various companies. On the closing day, you will be able to present your work in teams.

After the camp you will know:
 - Create a logo, banner ad, poster or other visual material;
 - Prepare pictures and texts for FB and INST posts;
 - Create animated posts, stories and reels;
 - Process video in Canva environment;
 - Schedule a social networking content calendar and align it with your team.

The camp will take place for 5 days from 9:00 to 16:30 in Kipsala.

This program is developed by Riga TechGirls together with the Youth Programming School "Datorium".

 

5. nedēļa: Apmācības kurss astronautēm

Šīs nedēļas programmas ietvaros runāsim par to, kas vajadzīgs, lai būtu par astronauti. Būs gan komandas veidošanas uzdevumi, gan eksperimenti un praktiskas aktivitātes. Būvēsim divu veidu raķetes, piezemēšanās moduli, lai nogādātu astronautus droši atpakaļ uz zemes utml. Būs arī fiziskas aktivitātes - šķēršļu josla, kas jāšķērso vairākas reizes.

Programma radīta iedvesmojoties no Eirolas Kosmosa Aģentūras (European Space Agency - ESA) un Lielbritānijas Kosmosa Aģentūras Misijas X: Trenējies kā Astronauts. Izmanosim arī ESA un NASA izglītības resursus.

Fināla prezentācijās būs gan raķetes, gan arī mācības, ko guvām veidojot komandas.

Week 5: Astronaut's training course

During this week's program we will talk about what it takes to be an astronaut. Camp’s sessions are about team building and doing different experiments and hands-on activities. Which include building two different kinds of rockets, constructing a landing module to bring astronauts safely back to Earth etc. There’s also a physical exercise involved - an obstacle course that the kids have to run through several times.

The program is inspired by European Space Agency (ESA) and UK Space Agency’s Mission X: Train like an Astronaut program. Also other ESA and NASA educational resources are used.

The final result to be presented will include the rockets built and the learnings from team building activities.

Vēlaties pieteikties?

Vasaras skola notiks 2 nedēļas darba dienās no 9:00-16:30. Katru nedēļu būs viena tēma, meitenes var piedalīties kā vienā, tā abās no nedēļām, atbilstoši savam vecumam un interesēm. Tās nebūs savstarpēji saistītas. Mēs dosimies vietējo tehnoloģijas un zinātnes uzņēmumu apmeklējumos, kā arī sadarbosimies ar universitātes programmām un apvienosim mentālo darbu ar saistītām fiziskām aktivitātēm ārpus telpām.

Vasaras skolas izmaksas ir 199,00 EUR nedēļā.

Izmaksas ietver:
- pusdienas un divas uzkodu reizes dienā
- visu materiālu, pasniedzēju un transporta nodrošinājumu
- telpas un visu nepieciešamo mācību norisei

PIETEIKTIES!

Saskaņā ar pētījumiem, meitenes "zaudē interesi" par zinātni un tehnoloģijām posmā no 3. līdz 6. klasei un tas turpinās arī katru gadu pēc tam. Lai veicinātu ieinteresētību un aizraušanos ar eksaktajām zinībām šī vecuma meitenēm, mēs vēlamies organizēt vasaras skolu meitenēm par tehnoloģijām un zinātni. Viņas mācīsies un aizrausies, pašas pat nejūtot, ka notiek mācīšanās process.

Atbalsta ASV Vēstniecība